Nieuws

 • Omslag Limosa 97.1

  Het Jaar van de Merel was in 2022. In dat jaar onderzocht Sovon een aantal ecologische aspecten om inzicht te krijgen in de achtergronden van de populatieontwikkelingen.

 • Paapjes

  Tot in het midden van de twintigste eeuw kwam het Paapje algemeen voor in ons land. De soort profiteerde van het extensief gebruikte agrarisch gebied met bloemrijke hooilanden die pas laat in het seizoen gemaaid werden.

 • Patrijs

  De Patrijs, Ringmus en Grote Karekiet. Voorbeelden van bijzondere broedvogels die dreigen te verdwijnen uit Nederland. Ze zijn daarom beschermd volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

 • Raaf op de grond

  Sinds de terugkeer gaat het Raven weer voor de wind in Nederland. In alle provincies worden al paren gemeld en, zo blijkt uit het jaarverslag van de Ravenwerkgroep, ook nesten gevonden.

 • Aalscholvers

  Om te beginnen vraag ik jullie aandacht voor het tellen van de vroege koloniebroeders, zoals Aalscholver, Roek en Blauwe Reiger. Het advies daarbij is ook om een kolonie vaker dan één keer te tellen.

 • Edwin Witter

  Mijn naam is Edwin Witter, ik ben 57 en woon in Beek (gemeente Montferland). Vogels kijken doe ik al sinds mijn veertiende. Van deze hobby heb ik uiteindelijk mijn werk gemaakt.

 • Kraanvogels in het Engbertsijkveen

  Bij de watervogels klopt het in ieder geval voor de Grauwe gans, ze evenaarden vrijwel hun topjaar 2012. Wilde eenden tellen we nu zeven jaar, daarmee zijn we begonnen na de verontrustende berichten over hun afname.

 • Weidevogelreservaat Oosterwolde

  In de beginjaren was het een periode van honderden Kemphaantjes op de baltsplaatsen; een periode die inmiddels ver achter ons ligt.

 • MUS-teller kijkend 2 - Peter Eekelder

  MUS is een laagdrempelig meetnet dat weinig tijd kost. Je bent actief in drie telperiodes: 1-30 april, 15 mei-15 juni (beide vroege ochtend) en 15 juni-15 juli (avond).

 • Landelijk zijn de hoogste dichtheden Spreeuwen te vinden in de laaggelegen graslandgebieden in Noord- en West-Nederland. Op de zandgronden in het oosten en zuiden zijn de aantallen veel lager en dat geldt ook voor regio’s met veel bos en akkers.

 • Strandplevier kuiken net uit het nest

  Recentelijk publiceerden we het nieuwe Schiermonnikoog-rapport met daarin de resultaten van de inventarisaties in 2023.

 • Velduilen op nest

  Ook vorig jaar nestelden Velduilen in Friesland. Dit leidde tot zeker 33 broedparen in het Friese binnenland en nog eens 21 in het Friese Waddengebied.