Nieuws

 • Steltkluut vrouwtje met drie jongen

  Dit jaar zijn er veel broedende steltkluten gemeld in ons land. Inmiddels is duidelijk dat er ruim 100 broedparen zijn geweest. Dit is een record want de beste jaren waren tot nu toe 2021 met 81 en 2022 met 82 broedparen.

 • Strandlopers

  Er komen verschillende soorten strandlopers voor in Nederland.

 • Hoewel de populatietrend van de Kievit tot de jaren negentig minder of meer stabiel was, neemt deze soort de laatste twintig jaar net zo hard af als de Grutto, de ‘nationale vogel’ waar binnen agrarisch natuurbeheer veel aandacht naar uitgaat.

 • Merel eet van de lijsterbes

  Op 8 juli 2022 ging de knop om. De website tuintelling.nl, die sinds 2015 bestond, werd overgezet naar een nieuwe website. Of eigenlijk twee nieuwe websites.

 • Luit Buurma - juni 2023

  In dit jubileumjaar staan we stil bij de oprichting van de Stichting Ornithologisch VeldOnderzoek Nederland in 1973, toentertijd afgekort als SOVON.

 • Het aantal broedende Ringmussen nam ook in 2022 af (foto: Harvey van Diek)

  Het rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’ vat de ontwikkelingen van de Nederlandse broedvogels samen. Vogeltellers volgen de aantallen vogels jaarlijks op een systematische manier in een afgebakend gebied.

 • Sabine Hoek en Anke Bijkerk bij een broedpaal voor een Scholekster

  Ze duiken de laatste jaren links en rechts, of beter gezegd noord en west in het land op: scholeksterpalen. Soms zijn het verkeersborden die ondersteboven, als een soort dienblad gevuld met grind, op een paal worden getimmerd.

 • Dode kokmeeuw met jongen

  Uit sommige kolonies komen berichten over dramatische aantallen dode kuikens, soms honderden tot zelfs enkele duizenden per kolonie. Naast Kokmeeuwen wordt ook een toenemend aantal Visdieven getroffen.

 • Scholeksters

  Het gaat niet goed met de Scholekster in Nederland. In zowel het boerenland, langs de kust en in de stad heeft de soort te maken met bedreigingen. Daar is al veel onderzoek naar gedaan.

 • Steltkluut op nest

  Steltkluten broeden verspreid over de zuidelijke helft van Europa. Hun broedbiotoop bestaat uit ondiepe zoetwaterplassen en zoutpannen, waarin ze met hun lange poten kunnen foerageren.

 • Adulte Porseleinhoen op slik foeragerend

  Dit voorjaar lijken sommige hoenders die in Afrika overwinteren, een stuk later dan voorgaande jaren actief te zijn in Nederland. Dit voorjaar zijn nog slechts twee Kwartelkoningen gehoord.

 • BMP-cursisten 2023 Leeuwarden

  Docent Jelle Postma is opgetogen met de groep van 18 vogelaars die de cursus succesvol deed. 'Een enthousiaste, kritische groep met erg goede resultaten'.