Onderzoek

Sovon brengt al bijna 50 jaar de ontwikkelingen in aantal en verspreiding in kaart van alle wilde vogelsoorten in ons land.

Kwaliteit als speerpunt

Dankzij het uitgebreide netwerk waarnemers en een goede samenwerking met verschillende andere instituten en organisaties zijn we in staat voor de meeste in Nederland voorkomende vogelsoorten uitspraken te doen over jaarlijkse veranderingen in aantallen en verspreiding. De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt.

De gegevens worden verzameld door duizenden vrijwilligers, in combinatie met het werk van goed opgeleide veldmedewerkers

Nachtzwaluwen zoeken met een warmtebeeldcamera

Wat we doen

Onze onderzoeksprojecten zijn onderverdeeld in een aantal thema's waar we veel ervaring en kennis in hebben opgebouwd.

Sovon heeft een brede expertise in huis op het gebied van veldonderzoek, kartering, analyses en statistische toepassingen.

Blijf op de hoogte

Ontvang vier keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over actuele onderzoek- en adviesprojecten van Sovon.

Uitgelicht

Een gezenderde Kluut wordt losgelaten langs de Groningse kust.

Wij&Wadvogels is een belangrijk project in de Waddenzee. Sovon voert hier allerlei werkzaamheden aan kustbroedvogels voor uit. De eerste fase van het project loopt tot en met 2023.

Lokgans in een weiland

Ganzen staan volop in de belangstelling, mede door problemen die ontstaan door de groeiende aantallen. Sovon vindt het belangrijk dat feiten en kennis de basis vormen voor discussies en beleid.

Vos in de Oostvaardersplassen

Boerenlandvogels zijn de laatste decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Verlies aan geschikte broedgebieden en intensivering van het boerenbedrijf vormen belangrijke oorzaken. In hoeverre speelt predatie een rol, en zo ja door wat?

Onze opdrachtgevers