Databeheer

Sovon is een databeherende kennisorganisatie, dat wil zeggen een organisatie met een eigen databank en eigen invoerportalen.

De databank van Sovon, die inmiddels meer dan 500 miljoen ‘records’ omvat is te beschouwen als een eigen databank in de zin van de Databankenwet, waarin we doorlopend investeren. De via onze portalen ingevoerde gegevens doorlopen een uitgebreid validatie-proces in drie stappen: automatische validatie, handmatige validatie en (bij de landelijke vogelmeetnetten) een externe betrouwbaarheidstoets. Bij de validatie wordt gebruik gemaakt van doorlopend geactualiseerde kennisregels, kwaliteitsnormen en referentiebestanden.

Het beleid van Sovon

Het beleid van Sovon op het vlak van databeheer en informatievoorziening berust op de volgende pijlers:

  • Ondersteuning van de openbare informatievoorziening op het vlak van vogels teneinde een bijdrage te leveren aan kennisvermeerdering, beleid en beheer, inclusief bescherming van vogels en hun leefgebieden;
  • Deskundige en zorgvuldige omgang met de gegevens die door vogelwaarnemers zijn ingevoerd via de Sovon-portalen. Zorgvuldig beheer van de data van derden die voor specifieke doeleinden aan Sovon ter beschikking zijn gesteld;
  • Invulling geven aan de kernwaarden van Sovon waaronder objectiviteit, onafhankelijkheid en neutraliteit. De door Sovon geopenbaarde informatie dient immers door alle geledingen van de maatschappij erkend te blijven als betrouwbaar.
  • Het doorlopend verder ontwikkelen van de databank en de portalen teneinde die state-of-the art te houden.

Openbaarheid

De openbare informatievoorziening geven we vorm door middel van de ontwikkeling van Informatie (geordende en geanalyseerde gegevens) en Informatieproducten (bijvoorbeeld geïnterpoleerde kaartbeelden). We doen daarmee recht aan de complexiteit van de meetgegevens (die gestoeld kunnen zijn op tal van methoden die alle beperkingen kennen), tevens gehoor gevende aan de maatschappelijke wens tot openbaarheid zonder dat dit leidt tot verwarring en onjuiste interpretaties.

Toestemming

De waarnemers die gegevens aan Sovon ter beschikking stellen, staan toe dat die gegevens langjarig voor de reguliere doeleinden en taken van Sovon (monitoring van vogelpopulaties ten behoeve van kennisvermeerdering, beleid en beheer) gebruikt worden. Voor overige doeleinden kunnen waarnemers desgewenst beperkingen aangeven via hun persoonlijke account. De vereniging Sovon legt hierover verantwoording af aan de ledenraad waarin vogelwerkgroepen of waarnemers uit twintig districten vertegenwoordigd zijn.

Bescherming persoonsgegevens

In ons privacybeleid staat omschreven hoe we met de bescherming van persoonsgegevens omgaan.