Tellen

Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Op basis van de telgegevens die in de verschillende meetnetten worden verzameld, weet Sovon welke vogels voor- of juist achteruit gaan.

Zinvol en leuk!

Vogels tellen, mits uitgevoerd volgens vaste regels, levert objectieve cijfers op over aantallen en verspreiding van vogels. Feitenmateriaal dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld:

  • Vaststellen van Rode Lijst van bedreigde soorten
  • Aanwijzing van gebieden die (extra) bescherming behoeven
  • Bepalen van populatiegrootte van soorten
  • Cijfermatige onderbouwing bij juridische zaken
  • Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Vogels kijken is de hobby van velen. Het tellen van vogels gaat één stap verder. Het kost enige moeite en discipline, maar levert veel op. Een verdieping van de hobby en vele prachtige momenten in het veld. Tellen en genieten kunnen heel goed samengaan. Niet voor niets zijn er vogelaars die al tientallen jaren aan projecten meedoen.

Uitgelichte telprojecten

Huismus met langpootmug

De Huismus is een van de talrijkste broedvogels in Nederland en komt in bijna het hele land voor. Toch is de Huismus sinds 1980 met meer dan 60% afgenomen. In het Jaar van de Huismus wil Sovon met hulp van vrijwilligers onze kennis over de Huismus vergroten.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
2 out of 5 stars
Broedvogels tellen in het boerenland

Met het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) volgen we broedvogels van het agrarisch gebied om trends in aantallen en verspreiding vast te leggen. Dit zijn onmisbare gegevens om na te gaan of beschermingsmaatregelen werken.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
3 out of 5 stars
Broedvogelteller in actie

Met het Broedvogel Monitoring Project (BMP) brengen we de aantallen en verspreiding van broedvogels in kaart.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
4 out of 5 stars
Bekijk alle telprojecten
Externe video URL