Tellen

Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Op basis van de telgegevens die in de verschillende meetnetten worden verzameld, weet Sovon welke vogels voor- of juist achteruit gaan.

Zinvol en leuk!

Vogels tellen, mits uitgevoerd volgens vaste regels, levert objectieve cijfers op over aantallen en verspreiding van vogels. Feitenmateriaal dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld:

  • Vaststellen van Rode Lijst van bedreigde soorten
  • Aanwijzing van gebieden die (extra) bescherming behoeven
  • Bepalen van populatiegrootte van soorten
  • Cijfermatige onderbouwing bij conflictsituaties
  • Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Vogels kijken is de hobby van velen. Het tellen van vogels gaat maar één stap verder. Het kost misschien wat moeite en discipline, maar levert ook veel op. Een verdieping van de hobby, vele prachtige momenten in het veld. Tellen en genieten kunnen heel goed samengaan. Niet voor niets zijn er vogelaars die al tientallen jaren aan projecten meedoen.

Uitgelichte telprojecten

Twee huismussen

De Huismus is een van de talrijkste broedvogels in Nederland en komt in bijna het hele land voor. Toch is de Huismus sinds 1980 met meer dan 60% afgenomen. In het Jaar van de Huismus wil Sovon met hulp van vrijwilligers onze kennis over de Huismus vergroten.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
2 out of 5 stars
Watervogelteller in actie langs rivier

Tellingen van alle watervogels of alleen ganzen en zwanen in waterrijke gebieden om hun verspreiding en aantallen te volgen.

Tijd
4 out of 5 stars
Kennis
3 out of 5 stars
Tellen op de slaapplaats

Vogels die in groepen overnachten worden geteld via het Meetnet Slaapplaatsen. De gegevens worden gebruikt voor de bescherming van natuurgebieden.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
2 out of 5 stars
Bekijk alle telprojecten
Externe video URL