Energietransitie

Nederland staat voor grote uitdagingen in de transitie naar een duurzame energieproductie. Zonne- en windparken hebben een grote impact op het landschap. Ook gaswinning kan ecologische gevolgen als gevolg van bodemdaling. Bij projecten die ingrijpen in de ruimtelijke ordening spelen natuurbeleid en natuurwetgeving een belangrijke rol.

Sovon doet met behulp van beschikbare gegevens over de verspreiding, aantallen en vliegbewegingen van vogelsoorten onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de ontwikkeling van zon- en windparken en hoogspanningsverbindingen op land en water. Ook onderzoeken wij of de gaswinning een meetbaar nadelig effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone Waddenzee, waaronder een groot aantal vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Projecten

Vogels op de Waddenzee

Het Lauwersmeergebied is op nationaal en internationaal niveau een belangrijk vogelgebied. In maart 2000 is het gebied aangewezen als Vogelrichtlijngebied, in december 2010 officieel als Natura 2000-gebied. In het kader van gaswinning onder de...

Hoogspanningsmast

TenneT heeft aan Sovon gevraagd om in beeld te brengen waar binnen Nederland hoogspanningsverbindingen de grootste risico’s voor vogels opleveren op basis waarvan de prioriteiten voor maatregelen gemotiveerd kunnen worden getroffen.

Ooievaar op een hoogspanningsmast

Netwerkbeheerder TenneT heeft aan Sovon gevraagd om richtlijnen op te stellen voor het verantwoord omgaan met nesten in bestaande hoogspanningsmasten en -stations.

Windturbines in een polderlandschap

Met gegevens over de verspreiding, aantallen en vliegbewegingen van vogels zijn kaarten gemaakt met gebieden waar naar verwachting de risico’s van windturbines het grootst zijn.

GroenLeven: drijvend zonnepark in Sellingen

Zonnepanelen op water zien we steeds vaker in het waterrijke Nederland als een manier voor duurzame energieopwekking. Op verschillende plekken in Nederland worden al zonneparken op water gebouwd. Echter, de effecten op de waterkwaliteit en de biodiversiteit van deze ‘zon op water’ installaties zijn nog grotendeels onbekend.

Contact

Arjen Goutbeek

Senior adviseur vogelecologie
Arjen Goutbeek
Coördinator onderzoeksthema (beleids)advisering. Aandachtspunten zijn beleidsadvisering, vogelrichtlijn, wet natuurbescherming en energietransitie.