Energietransitie

Nederland staat voor grote uitdagingen in de transitie naar een duurzame energieproductie. Zonne- en windparken hebben een grote impact op het landschap. Bij projecten die ingrijpen in de ruimtelijke ordening krijgt u met natuurbeleid en natuurwetgeving te maken.

Wij kunnen u adviseren bij dit traject en zijn goed op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Dossiers

Vogels op de Waddenzee

Het Lauwersmeergebied is op nationaal en internationaal niveau een belangrijk vogelgebied. In maart 2000 is het gebied aangewezen als Vogelrichtlijngebied, in december 2010 officieel als Natura 2000-gebied. In het kader van gaswinning onder de...

Hoogspanningsmast

Hoogspanningsverbindingen vormen een gevaar voor vogels. Met name aanvaringen vormen een groot risico. Tegelijkertijd gebruiken veel vogels hoogspanningsmasten om hun nesten in te bouwen. Overhangend nestmateriaal en de aanvoer hiervan door vogels...

Windturbines in een polderlandschap

Sovon onderzocht waar veel vogelsoorten voorkomen die kwetsbaar zijn voor windparken. Met gegevens over de verspreiding, aantallen en vliegbewegingen zijn kaarten gemaakt met gebieden waar naar verwachting de risico’s van windturbines het grootst zijn.

GroenLeven: drijvend zonnepark in Sellingen

Zonnepanelen op water zien we steeds vaker in het waterrijke Nederland als een manier voor duurzame energieopwekking. Op verschillende plekken in Nederland worden al zonneparken op water gebouwd. Echter, de effecten op de waterkwaliteit en de biodiversiteit van deze ‘zon op water’ installaties zijn nog grotendeels onbekend.

Contact

Arjen Goutbeek

Senior adviseur vogelecologie
Arjen Goutbeek
Coördinator onderzoeksthema (beleids)advisering. Aandachtspunten zijn beleidsadvisering, vogelrichtlijn, wet natuurbescherming en energietransitie.