Stedelijke leefomgeving

Wereldwijd woont meer dan de helft van de bevolking in steden. Ook in Nederland neemt de verstedelijking toe. De stad vormt daarmee een steeds belangrijker leefgebied voor vogels.

Intensief ruimtegebruik zorgt ervoor dat steden steeds compacter worden en dat de bevolkingsdichtheid toeneemt. Dit heeft effect op de leefgebieden van vogels.

Sovon volgt de ontwikkeling van vogels in de stad en doet onderzoek naar beheersmaatregelen voor stadsvogels.

Dossiers

Oude natuur bij een nieuwbouwwijk

Slopen, renoveren, bouwen zijn voorbeelden waar verblijfplaatsen en leefgebied van huismus en gierzwaluw in het geding kunnen komen. Hoe moet je er ecologisch en juridisch mee omgaan? Vraagstukken waar zowel ecologische bureaus, projectontwikkelaars...

Halsbandparkiet in een boom

Exoten zijn organismen die van nature niet in ons land voorkomen, maar daar als gevolg van menselijke handelen terecht zijn gekomen. Vogels zijn vaak ontsnapt of losgelaten uit privécollecties of dierentuinen. De meeste ontsnapte soorten overleven...

Staartmees in de struiken

Mensen en vogels ontmoeten elkaar veelal in de stad. Voor sommige vogelsoorten, zoals de huismus en de gierzwaluw, is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied. Het bebouwde gebied staat alleen niet stil, het is dynamisch en volop in beweging. Door...

Nieuwbouwwijk

Het stedelijk milieu is zeer dynamisch. Ruimtelijke ontwikkelingen zoals renovatie van oude stadswijken of de aanleg van bedrijventerreinen kunnen van grote invloed zijn op broed- en foerageer mogelijkheden voor stadsvogels. De stadsvogelindicator...

Pinksterbloem

De biodiversiteit in natuurgebieden staat al decennia lang onder grote druk door verdroging, verzuring en versnippering. Dit komt met name door het steeds intensievere landgebruik in het landelijk gebied en de bebouwde omgeving buiten de natuurgebieden. Willen we de biodiversiteit in Nederland op peil houden, moet juist daar wat gebeuren.

Contact

Jan Schoppers

Senior veldmedewerker en meetnetcoördinator MUS
Jan Schoppers
Coördinator onderzoeksthema stad