Boerenlandvogels

Meer dan tweederde van Nederland bestaat uit agrarisch gebied. Voor boerenlandvogels als de Grutto en Scholekster is ons land van groot belang.

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Sovon onderzoekt de oorzaken hiervan richt zich op mogelijke oplossingsrichtingen om het tij te keren. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de gevolgen voor reproductie, de factoren die hierop van invloed zijn (bijvoorbeeld predatie en voedselaanbod) en de effectiviteit van (agrarisch) natuurbeheer.

Dossiers

Chichorei in de Zegenpolder bij Rhoon

In 2016 ging het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Met het ANLb worden leefgebieden van kwetsbare agrarische diersoorten in stand gehouden en, waar mogelijk, met elkaar verbonden.

Grutto's op een verzamelplaats

Dankzij de monitoring van de verspreiding van akker- en weidevogels en het koppelen van deze gegevens aan habitatkarakteristieken, heeft Sovon veel kennis over de aantalsontwikkelingen van deze vogels en de invloed die landgebruik en beheer daarop hebben.

Vos in de sneeuw

Boerenlandvogels zijn de laatste decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Verlies aan geschikte broedgebieden en intensivering van het boerenbedrijf vormen belangrijke oorzaken. Daarnaast wordt predatie veelvuldig genoemd. In hoeverre speelt...

Contact

Erik Kleyheeg

Senior onderzoeker
Erik Kleyheeg
Coördinator onderzoeksthema boerenlandvogels