Situatie vogelgriep momenteel rustig, alertheid blijft geboden

Sinds de laatste grote uitbraak van vogelgriep onder voornamelijk meeuwen en sterns in een groot deel van 2023 is het relatief rustig met de verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels in Nederland. Het virus is echter nog niet weg. Alertheid op zieke en dode vogels blijft nodig.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig grote uitbraken geweest van vogelgriep onder wilde vogels in Nederland. In 2016 was er bijvoorbeeld een grote uitbraak onder voornamelijk Smienten en Kuifeenden, in juni 2022 werden veel Grote Sterns het slachtoffer en in het voorjaar van 2023 werden duizenden Kokmeeuwen getroffen. Sindsdien is het relatief rustig, hoewel er nog steeds meldingen binnenkomen van zieke of dode vogels. Ook op pluimveebedrijven zijn er nog meldingen, waarbij de laatste uitbraak op 1 december 2023 plaatsvond in Putten.

Minder virus

De besmettingen met vogelgriep van de afgelopen twee jaar zijn veroorzaakt door het hoog-pathogene virustype H5N1. Er zijn momenteel meerdere varianten van dit type virus aangetroffen in zowel wilde als gehouden vogels. Het is nog niet bekend of deze nieuwe varianten minder besmettelijk zijn voor vogels dan eerdere varianten, of dat er andere verklaringen zijn voor het feit dat er nu minder virus lijkt te circuleren en dat er betrekkelijk weinig uitbraken zijn geweest de afgelopen winter.

Jaarverloop vogelgriep in Nederland
Aantallen bij Sovon gemelde dode wilde vogels als gevolg van ziekte van 2004 t/m 2024. Duidelijke besmettingspieken in 2016, 2022 en 2023 vallen op.
Maandverloop dode vogels door ziekte in 2023
In 2023 zijn er in juni en juli veel meldingen. Sindsdien is het rustig.

Meer immuniteit

Het virus is inmiddels maandenlang aanwezig in wilde vogelpopulaties en veroorzaakt nog steeds sterfte, al is het gelukkig minder dan afgelopen zomer. Sommige vogels hebben een gedeeltelijke bescherming tegen de ziekte opgebouwd waardoor ze minder snel doodgaan, maar ook langer ziek zijn. Dit betekent dat het vaststellen van het virus ingewikkelder is geworden.

Het testen van vogels op het vogelgriepvirus gebeurt doorgaans door monsters te nemen uit de luchtpijp en cloaca. Een vogel scheidt (gemiddeld) alleen de eerste zeven dagen van de besmetting virus uit. Als een vogel langer ziek is voordat deze doodgaat, kunnen de tests negatief zijn, maar heeft de vogel misschien toch vogelgriep. Het kan dus zijn dat vogels die symptomen van vogelgriep vertonen, zoals het scheef houden van de kop, rondjes lopen, niet kunnen vliegen, etc., negatief testen. Andere ziekten kunnen deze symptomen overigens ook veroorzaken. Het DWHC werkt samen met andere onderzoeksinstellingen in Nederland aan betere testmethodes voor het vaststellen van vogelgriep bij dode wilde vogels.

Situatie in Europa

In andere landen in Europa zijn nu ook minder uitbraken dan in het najaar van 2023, maar er komen nog wel uitbraken voor. In onder andere Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Hongarije, België, Polen, Bulgarije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk vinden af en toe uitbraken plaats. Wat er de komende maanden zal gebeuren, is moeilijk te voorspellen. Het virus kan weer muteren en het is ook mogelijk dat trekvogels in het voorjaar andere varianten naar Nederland brengen. Het virus is niet weg en zal naar verwachting ook de komende maanden nog in Nederland voorkomen.

Op de online vogelgriepradar is te zien dat de kans op de introductie van vogelgriep in onze regio onverminderd hoog blijft (zie figuur hieronder). Deze voorspelling is gebaseerd op een statistisch model dat gebruik maakt van gegevens over de aantallen, verspreiding en trekbewegingen van vogels in Europa,

Relatieve kans op de introductie van vogelgriep in Europa in de week van 5 t/m 11 februari. Hoe roder een gebied gekleurd is, hoe hoger de kans. (bron: EFSA’s Bird Flu Radar op app.bto.org/hpai)
Relatieve kans op de introductie van vogelgriep in Europa in de week van 5 t/m 11 februari. Hoe roder een gebied gekleurd is, hoe hoger de kans. (bron: EFSA’s Bird Flu Radar op app.bto.org/hpai)

Blijf dode vogels melden

Zolang er nog vogelgriep in Nederland rondgaat, blijft het belangrijk om dode of zieke vogels snel te melden. Dat kan bij de meldpunten van Sovon of het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). 

Visitekaart

Roy Slaterus

Adviseur vogelecologie
Roy Slaterus
Coördinator onderzoeksthema dierziektes
Houtsnip

Meld dode vogels via ons online meldpunt. Meldingen helpen ons niet alleen bij het herkennen van normale sterftepatronen bij vogels, maar ook bij het signaleren van ongewone sterfte.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars