Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

BMP-cursisten 2023 Leeuwarden
Nieuws

Eerste broedvogelcursisten geslaagd

In Leeuwarden is de eerste groep cursisten van de cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode geslaagd. Ze zijn klaargestoomd om zelfstandig broedvogels in een eigen telgebied te gaan inventariseren. Ook in andere regio's worden de cursussen afgerond.

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Nieuws

Steltkluut op nest

Steltkluten broeden verspreid over de zuidelijke helft van Europa. Hun broedbiotoop bestaat uit ondiepe zoetwaterplassen en zoutpannen, waarin ze met hun lange poten kunnen foerageren.

Adulte Porseleinhoen op slik foeragerend

Dit voorjaar lijken sommige hoenders die in Afrika overwinteren, een stuk later dan voorgaande jaren actief te zijn in Nederland. Dit voorjaar zijn nog slechts twee Kwartelkoningen gehoord.

BMP-cursisten 2023 Leeuwarden

Docent Jelle Postma is opgetogen met de groep van 18 vogelaars die de cursus succesvol deed. 'Een enthousiaste, kritische groep met erg goede resultaten'.

Nieuws en agenda
Bontbekplevier met kleurring
Onderzoek

Let op de pootjes

In het kader van het project Wij & Wadvogels onderzoeken we de kustbroedvogels Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier, Visdief en Dwergstern. Help mee en meld de details als je een vogel met een kleurring ziet.

foto: Leen van Dam

 

Uitgelicht

Het gaat niet goed met de Scholekster in Nederland, net als met bijvoorbeeld de Grutto en de Kievit. Vergeleken met deze andere weidevogels heeft de Scholekster nog meer problemen, en maakt daarom zeker kans op de titel nationale pechvogel.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
2 out of 5 stars
Boerenzwaluwen op draad

In 2023 zet Sovon de viering van het 50-jarig jubileum in het teken van de vele toepassingen van onze vogelkennis op allerlei gebied. Wij weten dat de Sovon-waarnemers vooral bereid zijn hun enorme inspanningen - jaarlijks meer dan 160 mensjaar - te leveren om bij te dragen aan de kennis over in het wild voorkomende vogels in Nederland.

Een gezenderde Kluut wordt losgelaten langs de Groningse kust.

Wij&Wadvogels is een belangrijk project in de Waddenzee. Sovon voert hier allerlei werkzaamheden aan kustbroedvogels voor uit. De eerste fase van het project loopt tot en met 2023.