ANBI

De vereniging Sovon heeft een zogenaamde ANBI-status, Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor de duidelijkheid zetten we een aantal zaken op een rij. Je vindt deze ook samengevat in het formulier publicatieplicht van de overheid.

ANBI logo

Contactgegevens

Zie onze contactpagina

Statutaire doelstelling

De algemene doelstelling van de vereniging luidt:

  • het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek op regionaal, landelijk en internationaal niveau naar het voorkomen van in het wild levende vogels ten behoeve van (natuur-)beleid, -beheer en kennisontwikkeling;
  • het analyseren, interpreteren en publiceren van de resultaten van dat onderzoek;
  • het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van in het wild levende vogels door waarnemers en andere vrijwilligers;
  • het (mede) verrichten van (wetenschappelijk) ecologisch onderzoek naar in het wild levende vogels in relatie tot hun leefgebieden,
  • en tenslotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het inschakelen van waarnemers en andere vrijwilligers.

Beleid

Zie onze beleidspagina.

Beloningsbeleid

Sovon kent een onbezoldigd raad van toezicht en ledenraad. Zij ontvangen geen beloning of vacatiegelden, alleen reiskosten of eventuele andere onkosten worden vergoed.
De directeur-bestuurder en medewerkers worden beloond volgens het salarisreglement zoals dat door de raad van toezicht is vastgesteld. Dit wordt periodiek geactualiseerd.

Jaarverslag

Jaarverslagen zijn te vinden op de website.

Jaarrekeningen