Vogelbalans

Vogels zijn door hun voorkomen en gedrag zo'n prominent onderdeel van onze omgeving, dat informatie over veranderingen in de vogelstand relevant is voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er buiten gebeurt. Sovon maakt deze informatie sinds 2007 beschikbaar met de Vogelbalans.

In de Vogelbalans zet Sovon de belangrijkste actuele ontwikkelingen op een rij. Welke soorten nemen toe en welke zijn steeds minder te zien? Dankzij tellingen en onderzoek van vele vrijwilligers en professionals kunnen we uitspraken doen over de trends van 192 soorten broedvogels en 171 overwinterende vogelsoorten. 

Boerenzwaluwen op draad

Boerenlandvogelbalans

De Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de Grutto en de Patrijs, sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. Cijfers per provincie schetsen een somber beeld als het gaat om de broedprestaties van bekende vogels als de Scholekster en Kievit. Ze hebben te lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering. Minder voedsel en meer predatie zijn daar directe gevolgen van.