Toename broedvogels moeras en zoetwater, afname boerenlandvogels

De populaties van vogels die in Nederland broeden waren in 2023 gemiddeld ruim 28 procent groter dan in 1990. Van 185 soorten zijn er 92 in aantal toegenomen, 83 afgenomen, bleven 9 soorten stabiel, en is van één soort de trend onzeker. De sterkste toename kennen broedvogels van moeras en zoetwater, zoals de Grote Zilverreiger. De sterkste daling is te zien onder boerenlandvogels, zoals de Grutto. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon.

In Nederland broeden jaarlijks zo’n 200 soorten vogels. Van 185 inheemse soorten worden de populatieontwikkelingen gevolgd met tellingen die Sovon Vogelonderzoek Nederland coördineert binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Nieuwe broedvogels

De gemiddelde toename in 1990-2023 is vooral toe te schrijven aan soorten die voor het eerst of opnieuw in ons land zijn gaan broeden, zoals Zeearend, Oehoe, Grote en Kleine Zilverreiger, Kraanvogel en Cetti’s zanger. Of een soort in aantal toe- of afneemt is afhankelijk van onder meer veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied van de soort, klimaat en weer, beschikbaarheid van voedsel, broedsucces en sterfte door bijvoorbeeld vogelgriep. Dit laatste was de belangrijkste oorzaak voor een daling van de populatie van Grote Stern, met ruim 40 procent ten opzichte van 2022.

Verschillen per leefgebied

In moeras- en zoetwatergebieden zijn de populaties van 59 soorten die bij voorkeur in deze leefgebieden broeden tussen 1990 en 2023 gemiddeld met bijna een factor drie toegenomen. Ook 27 soorten broedvogels van bos namen toe sinds 1990, met gemiddeld& 11 procent. Bij broedvogels van de duinen (19 soorten) namen de populaties tussen 1990 en 2023 gemiddeld met bijna 40 procent af. Ook de 12 voor heide kenmerkende broedvogels namen gemiddeld met bijna 40 procent af in die periode. De achteruitgang is het sterkst voor 2010, daarna is er wat herstel.

Gemiddeld genomen nemen sinds 2007 ook stadsvogels in aantal af. Ondanks de inzet van agrarisch natuurbeheer voor broedvogels van het boerenland, is de afname met 45 procent onder deze groep het grootst. Van de 27 soorten namen 21 soorten in aantal af.

Meer details zijn te vinden op de website van het CBS.

Lees het hele bericht

Broedvogelteller in actie

Met het Broedvogel Monitoring Project (BMP) brengen we de aantallen en verspreiding van broedvogels in kaart.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
4 out of 5 stars