Nationaal Dashboard Biodiversiteit gelanceerd: blik op de status van de Nederlandse natuur

Op de Internationale Dag van de Biodiversiteit heeft een coalitie van natuurorganisaties het Nationaal Dashboard Biodiversiteit gelanceerd. Het online Dashboard geeft een overzicht van de staat van de Nederlandse natuur en laat zien of Nederland op weg is de doelen voor biodiversiteitsherstel in 2030 te behalen.

Grutto in kruidenrijk grasland
Grutto in kruidenrijk grasland (foto: Jelger Herder)

Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030. Om die doelen te bereiken, moeten we weten hoe Nederland ervoor staat. In die informatie voorziet het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. De website laat zien wat de actuele status is van de biodiversiteitsdoelen van Nederland en legt uit hoe verschillende (druk)factoren de biodiversiteit in Nederland beïnvloeden. Bovendien biedt het Dashboard handvatten door te laten zien waar en hoe we moeten bijsturen om de hersteldoelen te behalen. Het Dashboard is ontwikkeld door IUCN NL, Naturalis Biodiversity Center, SoortenNL en Sovon Vogelonderzoek Nederland. 

Nederlandse natuur onvoldoende beschermd

Nederland heeft geen van de biodiversiteitsdoelen voor 2020 behaald en in geen enkel Europees land worden zo veel dier- en plantensoorten bedreigd als in ons land. Om de biodiversiteit te herstellen, moet Nederland dus aan de bak. Om bestuurders, gebiedsmanagers, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden daarbij te helpen, is het Nationaal Dashboard Biodiversiteit opgericht.

Doelen voor biodiversiteitsherstel

De veertien doelen van het Dashboard zijn opgedeeld in vier thema’s die samen Nederland richting biodiversiteitsherstel leiden. Dat zijn: de biodiversiteit aan de beterende hand helpen; de natuur beschermen en uitbreiden; het verminderen van de druk op biodiversiteit en tenslotte het stimuleren van systeemverandering.

De vier thema's van het Dashboard Biodiversiteitsherstel
Het wiel dat de status van de 14 doelen voor biodiversiteitsherstel laat zien binnen vier thema's

Waterkwaliteit onvoldoende 

Aan de hand van de thema’s is een zorgvuldige selectie uit bestaande indicatoren gemaakt, waarvan de meeste afkomstig zijn uit het Compendium voor de Leefomgeving. Aan deze indicatoren kan de staat van de biodiversiteit en daarmee de voortgang van biodiversiteitsherstel worden afgelezen. 

‘Op veel vlakken scoren we nog onvoldoende om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te behalen’, vertelt Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL. ‘Maar bij sommige indicatoren zien we positieve ontwikkeling. Het oppervlakte beschermde natuurgebieden in Nederland stijgt bijvoorbeeld. Maar om de doelen voor natuurbescherming ook daadwerkelijk te halen moet het tempo waarin de oppervlakte stijgt versnellen.’

Tegelijkertijd is de ecologische kwaliteit van het water in ons land onvoldoende. ‘Dat laat zien dat we het volledige plaatje nodig hebben. Als er meer natuurgebieden zijn betekent dit nog niet dat de kwaliteit van de biodiversiteit in die gebieden ook goed is’, concludeert Krijger. 

Nederland niet op koers voor biodiversiteitsdoelen

‘De biodiversiteit staat onder grote druk. De natuur beschikt gelukkig over een groot herstelvermogen. Daarvoor is het wel nodig dat we volop blijven investeren in gezonde ecosystemen. Het Dashboard is een noodzakelijk instrument om aan te geven of en in welke mate we op de goede weg zijn’, aldus Ruud Foppen, senior onderzoeker bij Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Het beeld dat het Dashboard laat zien is dat Nederland niet op koers ligt om de internationale doelen voor biodiversiteit in 2030 te gaan halen: van de 14 doelen staat er geen enkele op groen. ‘Wel staan er meer op oranje dan op rood, wat betekent dat we in de goede richting bewegen, maar dat extra inspanningen nodig zijn’, legt Ronald Zollinger, strategisch adviseur bij RAVON/SoortenNL, uit. 

Toegankelijk en overzichtelijk 

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit bouwt voort op wetenschappelijke natuurgegevens van Nederland en laat via grafieken op een visueel aantrekkelijke manier zien wat de doelen zijn om aan te werken. ‘Daarmee is het Dashboard inhoudelijk sterk en gebruiksvriendelijk, ook voor gebruikers zonder diepgaande ecologische kennis’, legt beleidsmedewerker Marten Schoonman van Naturalis uit. 

De betrokken natuurorganisaties moedigen daarom professionals werkzaam in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de natuur- en milieusector aan om het Dashboard in te zetten om gerichtere en hoognodige stappen te zetten voor biodiversiteitsherstel in Nederland. 

Naar het Dashboard

Visitekaart

Ruud Foppen

Senior onderzoeker
Ruud Foppen
Coördinator onderzoeksthema internationaal