Broedvogeltrends t/m 2022 nu al beschikbaar via stats.sovon.nl

Na afloop van vorig broedseizoen vroegen we aan alle broedvogeltellers om de telgegevens van hun kolonie, BMP-plot of MUS-telgebied uiterlijk al op 15 september bij ons in te leveren, met als doel om de looptijd die nodig is om de indexen te berekenen en het broedvogelrapport te publiceren substantieel te verkorten.

Grutto
Roepende Grutto. | Foto: Harvey van Diek

Dat eerste is alvast gelukt, half april hebben we de landelijke, provinciale en gebiedentrends op onze website geüpdatet tot en met 2022. Dat is ruim een half jaar eerder dan voorheen, toen de indexen pas in november van het volgende jaar beschikbaar kwamen. Deze versnelling was alleen mogelijk omdat het overgrote deel van de tellers, telgroepen en soortwerkgroepen gehoor gaven aan onze oproep tot vervroegde aanlevering, de districtscoördinatoren er met vlag en wimpel in slaagden om hun controles en navraagwerk in kortere tijd af te ronden en ook het CBS graag bereid was om de planning van de controles en berekeningen naar voren te halen en in te korten. Een groot woord van dank dus aan iedereen die deze versnelling  mogelijk heeft gemaakt! Dit was een wens die wij al enige tijd koesterden: de vraag om zo actueel mogelijke vogelinformatie vanuit de maatschappij neemt toe en we plukken hiermee de vruchten van de overschakeling naar digitale veldinvoer en verwerking via respectievelijk Avimap en Autocluster. Op dit moment schrijven we aan het broedvogelrapport, dat we in juli aan de tellers hopen toe te sturen.

Een eerste greep uit de resultaten van afgelopen broedseizoen: de aantallen Grutto’s namen in 2022 verder af, de Nederlandse populatie was sinds de start van de telreeks in 1984 niet eerder zo klein. Datzelfde geldt voor andere boerenlandvogels als Scholekster, Tureluur en Wulp.

Kijk op: stats.sovon.nl

Grutto trend