BIJ12 vernieuwt kennisdocument over Huismus

Ooit was de Huismus de meest algemene broedvogel van Nederland. Sinds de jaren tachtig is het aantal broedparen echter door onbekende redenen met meer dan 50% afgenomen. Daarom is de vogel, het nest en de leefomgeving beschermd. Het ‘Kennisdocument huismus’ beschrijft waar je bij ruimtelijke activiteiten zoals bouwen of slopen rekening mee moet houden ten gunste van de Huismus.

Huismus
De Huismus (Foto: Jelger Herder)

Een van de oorzaken van de achteruitgang van de Huismus is vermoedelijk de afname van broedgelegenheid, onder andere door renovatie en isolatie van oude woningen. Dit in combinatie met een afname in voedselaanbod en bijvoorbeeld minder groen in tuinen. Ook is tegenwoordig bij gangbare daken de ruimte bij de onderste rij dakpannen ontoegankelijk gemaakt voor Huismussen. Hierdoor hebben ze minder mogelijkheden om op deze plekken te broeden.

Meest recente kennis

Het Kennisdocument huismus is een belangrijke leidraad voor ieder die betrokken is bij activiteiten in de ruimtelijke omgeving. Het doel ervan is betrokkenen te voorzien van de meest recente kennis over de beschermde soort. De twee voornaamste doelgroepen van het kennisdocument zijn de initiatiefnemers van ruimtelijke activiteiten (een particulier of een instantie) en het bevoegd gezag (waaronder de provincie) die optreedt wanneer ontheffingverlening in het kader van de Wet natuurbescherming aan de orde is.

MUS-teller in actie

Met het Meetnet Urbane Soorten volgen we broedvogels in steden en dorpen. We leggen trends in aantallen en verspreiding vast. Dit zijn onmisbare gegevens om na te gaan hoe het vogels in het stedelijk gebied vergaat.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
3 out of 5 stars