Vogelaars geslaagd voor cursus broedvogels tellen

Dit voorjaar hebben 25 enthousiaste vogelaars uit Friesland, Drenthe en Groningen de cursus broedvogels tellen met succes afgerond. De cursus is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en werd gegeven in nauwe samenwerking met terreinbeheerders van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Met het diploma op zak zijn de vogelaars in staat om volgens gestandaardiseerde methoden een goed beeld te krijgen van de vogelstand in natuurgebieden.

Natuurbeheerders snakken naar betrouwbare broedvogeltellingen. Ze worden gebruikt om het beheer af te stemmen op kenmerkende vogelsoorten, die model staan voor het landschap met bijbehorende flora en fauna. Vrijwillige vogeltellers kunnen hier een grote rol bij spelen, mits ze weten hoe ze het telwerk aan moeten pakken en de vogels goed herkennen. Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft daartoe een cursus ontwikkeld waarmee vogelaars leren om aan de hand van vogelzang en -gedrag een goed beeld te krijgen van de vogelstand in een bepaald natuurgebied.

Inventariseren
Om broedvogels goed te kunnen vastleggen moet je elke soort in beeld en geluid herkennen en waarnemingen op een speciale manier op kaart intekenen. Het meeste veldwerk vind plaats in de vroege ochtend; dan zingen de vogels het best. Aan een telgebied worden van maart tot in juni zeker zes bezoeken gebracht. Worden uilen en andere nachtvogels meegeteld, dan is ook een nachtbezoek vereist. Na het veldbezoek worden alle waarnemingen op de website van Sovon ingevoerd. Na het laatste veldbezoek berekent een speciaal computerprogramma het aantal broedparen en de ligging van de broedplaatsen.

Beheer
De in de cursus geleerde methode van inventariseren wordt BMP genoemd, dat staat voor Broedvogel Monitoring Project. Deze door Sovon en het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde methode is sinds 1984 de landelijke standaard voor broedvogeltellingen. Het leeuwendeel van de jarenlange tellingen wordt door vrijwilligers uitgevoerd.

Voor terreinbeheerders zijn de BMP-tellingen erg belangrijk. Wanneer de telling in volgende jaren wordt herhaald, komen veranderingen aan het licht die in verband kunnen worden gebracht met het beheer.

Meten is weten
De cursus van dit voorjaar is in juni afgesloten met een examen. Sovon en de terreinbeheerders hopen van harte dat de nieuw gediplomeerden de komende jaren hun verworven kennis gaan inzetten in diverse natuurgebieden. Meten is weten, ook in de natuur in de drie noordelijke provincies!